Association "European Kangaroo"
The Association "Kangourou sans Frontières"
has contracted with the owner of the “Kangaroo” trademark.
Each member freely organizes the competition and
the distribution of documents in their country.

Latest News | About Us | Contact Us | Useful Links | Bulgarian (BG) English (EN)
Campaign 2016 | Seminars | Summer Camps | Edu Center | Gallery | Archives


Statute of the Association “European Kangaroo”
(in Bulgarian)
 

 

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) “Европейско кенгуру”, наричанo по-долу за краткост “Сдружение” е поли-тически необвързано творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и този устав.

 (2)  Сдружението осъществява дейността си в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.

 (3)  В Сдружението членуват индивидуални членове на териториален принцип, организирани в образователни дружества - преподаватели от университети и колежи, научни работници, учители от средните и основни училища на територията на Република България. Колективните членове са юридически лица.

 

     ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СРОК, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 2. (1) Сдружението осъществява дейността си под наименованието “Европейско кенгуру” и е със съответно изписване на наименованието на английски език “Еuropean Kangaroo”.

 (2) Седалището и адресът на управление на Сдружението е гр. София 1618, Община Витоша, улица “Симеон Радев” № 31.

 (3) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

 (4) Сдружението може да открива свои клонове.

 (5) Същеструването на сдружението не е ограничено със срок.

 

  ІІІ. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл.  3. Основни цели на Сдружението са:

 1.  Да  съдейства и активно да участва в развитието и прилагането  на  политика  на

 устойчиво развитие на българското начално, средно и висше образование, в съответствие със съвременните  нужди и потребности от съчетание на креативното мислене  и изискванията на глобалния и динамичен пазар на труда.

2. Да работи за утвърждаване на Сдружението като важна структура на гражданското общество, да повишава общественото влияние и престиж на българските учители и преподаватели в училища, колежи и университети, и научни работници.     

3.  Да съдейства и активно да участва в разпространението на  лингвистичното и научно познание посредством организиране и участие в международни прояви- състезания, форуми, конференции.

Чл. 4. Средства за постигане на целите на Сдружението са:

 1. Организиране на конференции, семинари, работни срещи, приложни изложби, конкурси и състезания в различни области на науката и образованието.
 2. Разработване на проекти, изготвяне на становища, програми, правилници и други нормативни документи, свързани с развитието на науката и образованието и тяхното прилагане.
 3. Развиване на мрежа от центрове за работа с талантливи и изявени ученици и студенти, като се стимулира и подкрепя тяхното по-нататъшно развитие.
 4. Непрекъснато повишаване на професионалната, езикова и ИТ квалификация на учителите и преподателите чрез включването им в интензивни курсове, работни семинари в страната и чужбина.
 5. Участие в международни програми за обмен на ученици, студенти и преподаватели.

6.   Разработване и развитие на собствена издателска дейност

Чл. 5. За постигане на своите цели Сдружението извършва основна дейност със следния предмет:

 1. Представляване интересите на българското образование  пред държавни органи и институции в страната и в чужбина.
 2. Координиране усилията на членове на Сдружението за постигане на общите цели в резултат от прилагане на разнообразни негови дейности.
 3. Събиране, обработване и предоставяне на своите членове информация в областта на развитието на образователните технологии.
 4. Иницииране и организиране на регулярни училищни и университетски състезания, конкурси, форуми в различни области на науката и образованието.
 5. Организиране на издателска и преводаческа дейност, чиято цел е разпространение на съвременна и актуална училищна и университетска помощна и методическа литература както за ученици и студенти, така и за техните преподаватели.
 6. Популяризиране на дейността на Сдружението в страната и в чужбина посредством организиране и домакинство на международни състезания и инициативи.

Чл. 6. (1) За постигане на целите си и изпълнение на основните задачи на Сдружението “Европейско кенгуру” може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

(2) Предмет на допълнителна стопанска дейност на “Европейско кенгуру” е:

1. Квалификационна и преквалификационна дейност, организирана в курсове за квалификация.

2. Консултантска дейност. Изготвяне и управление на проекти в областта на об-разованието, професионалната квалификация и приложната наука.

3. Издаване и разпространение на печатни и електронни издания.

4. Организиране на обучения, семинари, състезания, конкурси.

5. Други дейности, незабранени от закона.

6. Допълнителната стопанска дейност, описана в предходната алинея (2),   се подчи-нява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

7. Сдружението  “Европейско кенгуру”  не  разпределя  печалба.    Приходите от допълнителната стопанска дейност по ал. 2 могат само и единствено да се ползват за постигане на целите и изпълнението на задачите на Сдружението.

 

ІV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 7. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юриди-чески лица и дееспособни физически лица, в това число:

1.       Юридически лица с нестопанска цел, по смисъла на ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в областта на развитието на науката и образованието.

2.      Търговци – физически и/или юридически лица по смисъла на ТЗ, осъществяващи дейност, свързана с развитието на науката и образованието.

 1. Училища, колежи и университети - държавни и частни.

Чл.  8. (1)  Членуването в Сдружението е доброволно.

 (2) Приемането на нови членове в сдружението се извършва с решение на Упра-вителния съвет при едновременно наличие на следните предпоставки:

- депозирана писмена молба за членство до УС от лицето, желаещо да стане член на Сдружението, като при юридическите лица - от законния представител на юридическото лице, съгласно актуално съдебно удостоверение за лицето;

- документ за платена встъпителна вноска;

- препоръка от двама настоящи членове на Сдружението.

(3) Писмен отказ за приемане на член може да се обжалва чрез УС  в едномесечен срок пред Общото събрание на Сдружението. Решението на ОС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Чл. 9. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непре-хвърлими и не преминават към други лица при смърт, съответно при прекратяване на юридическото лице-член.

Чл. 10. Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
 2. Да получават информация за дейността на Сдружението, както и да участват при нейното осъществяване.
 3. Да се ползват от резултатите на дейностите на Сдружението, както и неговото имущество по реда, предвиден в настоящия устав.
 4. Да поставят за решаване въпроси от общ интерес.

Чл. 11. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. Да спазват Устава на Сдружението и решенията на ОС.
 2. Да заплатят при постъпването си всъпителна вноска и редовно да плащат членски внос.
 3. Да не уронват с дейността си авторитета на Сдружението, както и да използват неговата дейност за цели, противоречащи на устава.

Чл. 12. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност до раз-мера на  имуществото на сдружението и кредиторите нямат право да предявяват права към личното  имущество на членовете .

Чл. 13.  Членството в Сдружението се прекратява при едно от следните обстоятелства:

 1. С молба за доброволно напускане с едномесечно предизвестие до УС на Сдружението.
 2. Смърт или поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице- член на Сдружението.
 3. Изключване - всеки член може да бъде изключен с мотивирано решение на УС на Сдружението на едно от следните основания:

а) системно нарушаване на устава на Сдружението;

б) системно нарушаване на правилата за осъществяване на общественополезна дейност на Сдружението;

в) когато с действията си уронва престижа на Сдружението;

            г) при прекратяването на Сдружението;

            д) при отпадане.

      3.1. Решението на УС за изключване може да се обжалва пред ОС на Сдружението.

      4. Отпадане на член от Сдружението е налице при невнасяне на годишен членски

          внос до края на текущата година или при системно неучастие в работата на

          Сдружението, което се констатира със съответния документ от УС.

 

V. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 14. Органи на управление на Сдружението “Европейско кенгуру” са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет

3.   Председател на УС

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. (1) Върховен орган на Сружението “Европейско кенгуру” е Общото събрание, което се състои от всички членове на Сдружението или техни упълномощени представители. Всеки член на Сдружението има право на един глас.

  (2) ОС се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно.

  (3) ОС се свиква по решение на УС, по искане на 1/3 от членовете на Сдру-жението или на техни предстваители.

Чл. 16. В правомощията на ОС влизат:

 1. Изменение и допълнение на Устава на Сдружението.
 2. Приемане на вътрешни нормативни актове.
 3. Избиране и освобождаване на членове на УС на Сдружението.
 4. Вземане на решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 5. Приемане на основните насоки и програми за дейността на Сдружението.
 6. Обсъждане и приемане на решения по отчета на УС.
 7. Приемане на бюджета.
 8. Определяне и назначаване на ликвидатори и разпределяне на имуществото след усовлетворяване на кредиторите.

Чл. 17. Свикване на ОС  се осъществява с писмена покана, в която се записва мястото, часа на откриване, дневният ред на събранието и по чия инициатива се свиква ОС. Поканата се поставя в сградата, където се намира офисът на управление на Сдружението, най-малко един месец преди деня на събранието. В поканата изрично е посочено, че ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите. Покана се изпраща и по електронен път до всеки член най-малко един месец преди деня на събранието. Всеки присъстващ на събранието се подписва в нарочна книга за изпратените /и получени/ покани с датата на която е бил уведомен.

Чл. 18. ОС е законно и може да взема решения, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един един час по- късно при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

Чл. 19. (1) Общо събрание на Сдружението:

 1. Изменя и допълва устава на сдружението.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дейността на Сдружението.
 4. Приема и изключва членове на сдружението.
 5. Избира и освобождава членове на УС на Сдружението.
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
 7. Взема решения за участие в други организации.
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
 9. Приема отчета за дейността на УС и на Сдружението.
 10. Приема бюджета на Сдружението.
 11. Определя ликвидаторите и начина на разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите.
 12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски и определя размера на встъпителната вноска и годишния членски внос.
 13. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 14. Взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен решенията за изменение и допълнение на устава на сдружението, прекратяване или преобразуване на дейността на Сдружението, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ОС.

(3) Гласуването е явно.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 20. УС на Сдружението се състои от трима души, редовни членове, избрани от ОС за мандат от 5 години.

Чл. 21. Управителният съвет /УС/:

1.      Управлява и представлява Сдружението. Определя обема на представителна власт на отделни негови членове. Избира един измежду членовете си за Председател. Първият председател се избира на учредителното събрание.

2.      Осигурява изпълнението на решенията на ОС.

3.      Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията ЗЮЛна Устава.

4.      Одобрява предложени от членовете на Сдружението проекти и програми.

5.      Подготвя и внася в ОС отчет за дейността.

6.      Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.

7.      Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.

8.      Определя адреса на Сдружението.

9.      Определя възнагражденията на сътрудници и служители.

10.  Изработва правила за провеждане на конкурси, конференции, семинари и др. инициативи на Сдружението.

11.  Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган на Сдружението.

Чл. 22. Заседанията на УС се свикват не по малко от веднъж на 4 месеца, чрез покана от Председателя  до членовете на УС, като се посочват датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието. Заседанията се ръководят от председателя на Сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

Чл. 23. УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. УС взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ /съответно чл.21, т.3 и т.6 от този устав/ – с мнозинство 2/3 от всички членове на УС.

Чл. 24. Председателят на Сдружението:

1.      Представлява Сдружението пред държавни, обществени, общински органи и институции, сдружения в страната и чужбина, пред всички трети лица.

2.      Председателства заседанията на УС.

3.      Свиква заседания на УС.

4.      Сключва договори с трети лица след одобрението на УС.

 

VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в този устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ и действащото законодателство на Република България.

Чл. 26. Уставът на сдружението с нестопанска цел в общественополезна полза “Европейско кенгуру” бе приет на Учредително събрание на сдружението, проведено на 03.09.2015 г. в град София.